Regulamin korzystania ze sklepu internetowego HEXALIGHT

§ 1 [Postanowienia wstępne]

1. Właścicielem sklepu internetowego MARMO STUDIO działającego pod domeną www.hexalight.eu jest Natalia Stępa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Natalia Stępa „MARMO STUDIO” pod adresem ul. Płaczki 3, 63-021 Śnieciska, NIP: 7861698916, REGON: 302409333, tel. 696058759 e-mail: kontakt@marmostudio.pl .

2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego MARMO STUDIO działającego pod domeną www.hexalight.eu . jest internetowa sprzedaż produktów w nim zaprezentowanych oraz świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Regulamin określa warunki oraz rodzaje świadczonych usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z późn. zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 roku Prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.); ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1) przez Natalię Stępę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Natalia Stępa „MARMO STUDIO” w zakresie korzystania ze sklepu internetowego działającego pod domeną www.hexalight.eu jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, w szczególności:
a) warunki i zasady składania zamówień drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego MARMO STUDIO działającego pod domeną www.hexalight.eu ,
b) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego MARMO STUDIO działającego pod domeną www.hexalight.eu oraz warunki ich rozwiązywania,
c) tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Prezentowanie w sklepie internetowym MARMO STUDIO działającym pod domeną www.marmostudio.pl produkty i treści, w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.), lecz są zaproszeniem do składania ofert.

5. Nazwy handlowe, nazwy producentów, loga, materiały, opisy i zdjęcia, również będące znakami towarowymi znajdujące się w sklepie internetowym MARMO STUDIO działającym pod domeną www.hexalight.eu zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i zostały uprzednio wprowadzone do obrotu przez właścicieli tych znaków.

6. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego MARMO STUDIO działającego pod domeną www.marmostudio.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 2 [Definicje]

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
Sklep – portal internetowy www.hexalight.eu, stanowiący własność Natalii Stępy prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Natalia Stępa „MARMO STUDIO”; Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio identyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
Kupujący – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Usługi;
Konsument – osobę fizyczną dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
Sprzedawca – Natalia Stępa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Natalia Stępa „MARMO STUDIO”;
Usługa – usługi świadczone na rzecz Kupującego drogą elektroniczną odpłatnie lub nieodpłatnie, za pośrednictwem Sklepu, w tym między innymi polegające na prezentowaniu w Sklepie Produktów, możliwości złożenia przez Kupującego Zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży prezentowanych w Sklepie Produktów;
Umowa – umowa pomiędzy Sklepem a Kupującym, na mocy której Sklep zobowiązany jest świadczyć usługi objęte Regulaminem;
Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
Produkt – prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma, którą może Zamówić Kupujący; Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;
Formularz Zamówienia – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie;
Przyjęcie Zamówienia – oświadczenie woli Sprzedającego o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;
Odrzucenie Zamówienia – oświadczenie woli Sprzedającego o odmowie przyjęcia oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;
Anulowanie Zamówienia – oświadczenie woli Sprzedającego o niezawarciu umowy sprzedaży Produktu z Kupującym z powodu braku zapłaty;
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3 [Usługi]

1. Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.

2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w sposób umożliwiający Kupującemu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Użytkownika.

3. Regulamin wiąże Użytkownika z chwilą udostępnienia w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

4. Skorzystanie z Usług Sklepu nie wymaga rejestracji.

§ 4 [Składanie Zamówienia. Realizacja Zamówienia]

1. Produkty prezentowane w Sklepie nie są ofertą, lecz zaproszeniem do składania ofert przez Kupującego.

2. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena Produktów nie obejmuje kosztów dostawy. Po złożeniu Zamówienia cena Produktu nie może ulec zmianie.

3. Złożenie Zamówienia polega na prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia, w sposób umożliwiający prawidłową identyfikację Kupującego, jego adresu do wysyłki oraz przedmiotu Zamówienia.

4. Złożenie Zamówienia oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego Produktów po cenie wskazanej w Sklepie. Sklep potwierdzi przyjęcie Zamówienia od Kupującego.

5. Sklep Potwierdzi Zamówienie lub poinformuje o jego Odrzuceniu w ciągu 2-3 dni roboczych. W potwierdzeniu Zamówienia Kupujący otrzyma podsumowanie określające przedmiot Zamówienia, wskazane jednostkowe oraz łączne ceny wybranych Produktów, koszty dostawy oraz numer rachunku bankowego Sprzedawcy, na który ma zostać uiszczona cena.

6. Zamówienia o wartości powyżej 10.000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy i 00/100 złotych brutto) pomniejszone zostaną o rabat w wysokości 5% wartości Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Sklep.

8. Warunkiem przekazania Zamówienia do realizacji jest zapłata ceny wskazanej w Potwierdzeniu Zamówienia. Brak zapłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia Potwierdzenia Zamówienia, pomimo wezwania Kupującego do zapłaty, skutkuje Anulowaniem Zamówienia.

9. Czas realizacji Zamówienia to 1-2 tygodnie. Na czas realizacji składa się kompletowanie Zamówienia oraz czas dostawy przez wskazanego przez Kupującego przewoźnika określonego w § 5 ust.3 Regulaminu.

10. W przypadku wystąpienia chwilowego braku w dostępności wybranych przez Kupującego Produktów, zostanie on poinformowany o możliwym wydłużeniu czasu realizacji Zamówienia, wraz ze wskazaniem nowego czasu realizacji Zamówienia. W przypadku wydłużenia czasu realizacji Zamówienia, Kupujący będzie mógł niezwłocznie odstąpić od umowy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia poinformowania go o wydłużeniu czasu realizacji Zamówienia.

11. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny w ciągu doby. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta zostaną przetworzone pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.

§ 5 [Metody płatności. Forma dostawy]

1. Płatność za Zamówienie dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy Sklepu o nr 80 1140 2004 0000 3602 7751 7375 w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia Zamówienia.

2. W tytule przelewu Kupujący powinien wskazać dane pozwalające na jego identyfikację (imię i nazwisko lub nazwę) oraz numer Zamówienia otrzymany w potwierdzeniu Zamówienia.

3. Dostawa Zamówienia może być dokonana w następujących formach:
a) przesyłka kurierska
b) odbiór osobisty – bezpłatnie.

4. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący

5. Sklep przewiduje dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

6. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego będącego Konsumentem z chwilą jej wydania Konsumentowi.

7. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego który nie jest Konsumentem z chwilą jej powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi.

§ 6 [Odstąpienie od umowy]

1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin ten biegnie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części.

2. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy następuje poprzez złożenie Sprzedawcy jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w dowolnej formie, w tym przez przesłanie Sprzedawcy wypełnionego formularza odstąpienia od umowy drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na którykolwiek z adresów kontaktowych wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz jest udostępniony w na stronie internetowej Sklepu wskazanej w § 1 pkt 1 Regulaminu w formacie pliku PDF (Portable Document Format).

3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.

6. Zwracany Produkt nie powinien nosić śladów używania lub być uszkodzonym, jednakże używanie lub uszkodzenie nie oznacza, że odstąpienie nie jest możliwe. W przypadku odstąpienia od umowy Produktu używanego lub uszkodzonego, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. W przypadku zwrotu Produktu używanego lub uszkodzonego, Sklep ma prawo potrącić przysługującą mu wierzytelność z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości Produktu z wierzytelnością Konsumenta o zwrot kosztów podniesionych w związku z zawartą Umową.

8. Zwrot poniesionych przez Konsumenta kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego przez Konsumenta Produktu, na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.

9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli przedmiotem świadczenia Sklepu była rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca spełnianiu jego zindywidualizowanych potrzeb, lub przedmiotem świadczenia Sklepu były rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostały nierozerwalnie połączone z innymi rzeczami.

§ 7 [Odpowiedzialność za wady]

1. Sklep zobowiązuje się do sprzedaży Produktów nowych, nieobarczonych wadami. Sklepjest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosi zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę.

4. Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca ma obowiązek wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

5. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej Konsumentowi, domniemywa się że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

8. Konsument może złożyć reklamację dotyczącą wykonania Usługi wysyłając ją na adres Sklepu określony w § 1 pkt. 1 Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Reklamację ze wskazaniem wad lub zastrzeżeń należy zgłosić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dostrzeżenia wady. Brak zastrzeżeń lub uwag jest równoznaczny z zaakceptowaniem wykonanej Usługi.

9. Reklamacja powinna zawierać m.in. opis wad lub zastrzeżeń oraz sposób kontaktu zwrotnego z Konsumentem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji). Sklep zastrzega sobie możliwość kontaktu z Konsumentem z wykorzystaniem tych danych lub danych wcześniej podawanych w związku z zawarciem umowy oraz możliwości kontaktu z Konsumentem celem uzupełnienia informacji dotyczących reklamacji.

10. Do reklamacji należy dołączyć skan lub kopię faktury VAT.

11. Sklep rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji lub jej uzupełnienia.

12. Wyłącza się uprawnienia Kupującego nie będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121, ze zm.).

13. Produkty sprzedawane w Sklepie posiadają również gwarancję producenta, która udzielana jest na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu.

§ 8 [Dane osobowe]

1. Kupujący składając zamówienie proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych (imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail) przez Sprzedawcę w celu świadczenia Usług przez Sklep poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) przed dokonaniem Zamówienia. Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do świadczenia Usług przez Sklep. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1), w tym w szczególności art. 6 ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia.

2. Kupujący może zgodę określoną w pkt. 1 powyżej w dowolnym momencie, w dowolny sposób wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kupujący jest informowany o możliwości wycofania zgody przed jej wyrażeniem, poprzez zaznaczenie pola (checkbox) przed dokonaniem Zamówienia wskazanego w pkt. 1 powyżej.

3. Administratorem danych osobowych jest Natalia Stępa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Natalia Stępa „MARMO STUDIO” pod adresem ul. Płaczki 3, 63-021 Śnieciska, NIP: 7861698926, REGON: 302409333, tel. 696058759 e-mail: contact@hexalight.eu.

4. Dane osobowe podlegają ochronie i będą przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1), wyłącznie w celu świadczenia Usług przez Sklep.

5. Odbiorcami Danych Osobowych są przedsiębiorcy uprawnieni do wykonywania działalności gospodarczej w przedmiocie transportu drogowego towarów oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w przedmiocie działalności rachunkowej. Odbiorcy Danych Osobowych świadczą usługi zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.).

6. Kupujący ma prawo do swobodnego dostępu (w dowolnym momencie) do swoich Danych Osobowych, w tym do ich poprawiania (edycji), prostowania, usunięcia a także do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania swoich Danych Osobowych.

7. Dane Osobowe Kupującego będącego Konsumentem, podane przez niego w trakcie korzystania z Usługi, będą automatycznie i bezpowrotnie usuwane po upływie 2 lat od daty wykonania Usługi przez Sklep, tj. przez czas trwania uprawnień wynikających z § 7 Regulaminu.

8. Dane Osobowe Kupującego który nie jest Konsumentem, podane przez niego w trakcie korzystania z Usługi, będą automatycznie i bezpowrotnie usuwane po upływie 5 lat od daty uiszczenia zapłaty za wykonanie Usługi przez Sklep, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatku od towarów i usług.

9. Kupujący ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych osobowych. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie, w tym pisemnie, telefonicznie lub drogą e-mail.

10. Kupujący ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu od Administratora swoje Dane Osobowe dostarczone Administratorowi. Kupujący ma prawo przesłać otrzymane dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

11. Wykonując prawo do przenoszenia Danych Osobowych o którym mowa w ust. 10 powyżej, Kupujący ma prawo żądania, by Dane Osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

12. Kupujący ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego Danych Osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1) – od dnia 25 maja 2018 roku.

13. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolna, ale konieczna do wykonania Usługi. Niepodanie żądanych przez Sklep Danych Osobowych skutkuje odmową wykonania Usługi przez Sklep.

§ 9 [Wymagania techniczne]

1. Korzystanie ze Sklepu wymaga posiadania przez Kupującego:
a) dostępu do Internetu,
b) dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej,
c) przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 25.0, Google Chrome 33.0, Safari 6.0, Opera 12.0

2. Korzystanie ze Sklepu wymaga obsługi Java Script oraz plików typu cookie.

3. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem przez Kupującego dostępu do Sklepu, jak i korzystania z niego ponosi Kupujący.

§ 10 [Postanowienia końcowe]
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Sklepu i stanowi integralną część zawieranej z Kupującym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni liczonych od dnia umieszczenia Regulaminu na stronie internetowej Sklepu wskazanej w § 1 pkt 1 Regulaminu.

3. O zamiarze zmiany Regulaminu Sklep zawiadamia Kupującego przesyłając treść nowego regulaminu na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej. Kupującego obowiązuje Regulamin aktualny w chwili zawarcia Umowy.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Kupującym, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.).

5. Konsumenci mają możliwość rozwiązania sporów przed sądem polubownym lub poddania go pod rozstrzygniecie stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowych. Konsumenci mogą również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Kupującym, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121, ze zm.), przepisy stawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1) oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnego obowiązujące w Polsce.

8. Sklep, jak i jego poszczególne elementy składowe stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631, ze zm.) i podlega ochronie przewidzianej wyżej wskazanymi przepisami.

Załączniki:
1. Formularz odstąpienia od umowy
2. Polityka prywatności i plików cookies;

pl_PLPolish